Możesz korzystać z naszych usług w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jeśli masz ciekawy pomysł na pożyteczne przedsięwzięcie służące doskonaleniu kadr, opowiedz nam o nim, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami, włącznie z przygotowaniem i zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie.

Zrealizowane projekty

W zakończonej perspektywie finansowania unijnego zrealizowaliśmy, jako projektodawcy i wykonawcy, dziesięć projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierowanych do przedsiębiorców, pracowników i osób poszukujących pracy. W ramach projektów objęliśmy szkoleniami i coachingiem ponad 1200 uczestników w zakresie rozwoju ich kompetencji zawodowych.

Wsparcie w realizacji projektów

Pomagamy w pozyskaniu finansowania dla przedsięwzięć rozwojowych z aktualnie dostępnych źródeł. Na bieżąco monitorujemy konkursy unijne, wspierające rozwój pracowników.

Zapraszamy do skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

1620_logo-KFS-pole_ochronneKrajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na rynku pracy.

 

Jakie działania mogą być sfinansowane w firmie?

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

 

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W roku 2016 pracodawca będzie mógł uzyskać środki na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.
W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia.

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Po naszej stronie:

 • zdobywamy informację, czy Twój Powiatowy Urząd Pracy posiada środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • zapewniamy BEZPŁATNE doradztwo w celu zbadania potrzeb szkoleniowych wśród Twoich pracowników,
 • tworzymy program szkoleniowy,
 • zapewniamy wsparcie w wypełnianiu wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów do zdobycia dofinansowania – a może wypełnimy za Państwa wniosek o dofinansowanie na podstawie informacji otrzymanych od Państwa,
 • po otrzymaniu dofinansowania zajmiemy się całą organizacją procesu szkoleniowego (wykwalifikowany trener, materiały szkoleniowe, sala szkoleniową, przerwa kawowa dla uczestników, certyfikaty o ukończeniu szkolenia),
 • po zakończonym procesie szkoleniowym zapewniamy wsparcie przy rozliczeniu dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy.