Akredytacje dowodzą naszych kompetencji i uprawniają nas do korzystania z licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, które pozwalają nam obiektywnie ocenić stan organizacji i odkryć prawdziwe przyczyny jej problemów.

Dbamy, by nasza paca odpowiadała najlepszym i najaktualniejszym standardom w dziedziny szkoleń, coachingu i biznesu – ale świadomie wybieramy tylko te, które sprawdzają się w polskich realiach, łącząc je ze sprawdzonymi na lokalnym rynku metodami autorskimi.


Licencja Points of YouTM

Licencja pozwala nam stosować metodę Points of You™ i oparte na niej narzędzia The Coaching Game i Punctum, które służą do tworzenia dedykowanych programów rozwojowych. Praca z użyciem obrazów słów i metafor pozwala wyjść poza standardowe schematy myślenia i obserwować rzeczywistość z różnych punktów widzenia. W ten sposób budujemy z menedżerami i zespołami nowe podejście do problemów jako do wyzwań i ukierunkowujemy ich na działanie.

Akredytacja FRIS® – Style myślenia i działania

Akredytacja FRIS® potwierdza nasze kompetencje i uprawnia do korzystania z metodologii FRIS® i wykorzystujących ją testów diagnostycznych:

  • raport indywidualny FRIS – opisuje sposób myślenia i działania i udziela badanemu wskazówek, jak powinien rozwiązywać problemy oraz komunikować się z osobami o różnych sposobach myślenia;
  • raport zespołowy FRIS – rysuje mapę komunikacji w zespole i daje wskazówki, gdzie szukać źródeł konfliktów, jak dobrze się komunikować i wspólnie realizować zadania;
  • raport rekrutacyjny FRIS – określa, na ile kandydat spełnia wymagania rekrutacyjne i wskazuje źródła możliwych trudności i korzyści z jego pracy.

Akredytacja Career Coach

Akredytacja Career Coach potwierdza nasze kompetencje i uprawnia do korzystania z testów diagnostycznych iP Career Coach:

  • iP 121 – ocena potencjału osobistego i zawodowego (mocne strony, czynniki motywujące do pracy, ograniczenia, preferowana rola w zespole, mierzalne kompetencje do rozwoju);
  • iP 360 – autodiagnoza profilu zawodowego menedżera wsparta informacjami od współpracowników; wspomaga rozwój umiejętności lidera.

Akredytacja Team Coaching International

Potwierdza nasze kompetencje w dziedzinie mechanizmów zespołowych i korzystania z nich dla poprawy efektywności i relacji. Uprawnia nas do stosowania metody Team Coaching International oraz opartych o nią metodyk i zgodnych z nimi narzędzi diagnostycznych:

  • Team Diagnostic ™ – assessment zespołu, wskazuje mapę efektywności i rozwoju zespołu;
  • Team Leader View™ – ocena lidera z punktu widzenia zespołu i jego samego;
  • Team 360 View™ – ocena zespołu z perspektywy otoczenia;
  • Organization View™ – ocena organizacji z perspektywy otoczenia.

Akredytacja International Coach Federation

Jesteśmy akredytowanymi coachami ICF – największej na świecie międzynarodowej organizacji branżowej. Akredytacja ICF dowodzi naszych kompetencji do pracy coachingowej z ludźmi i zespołami oraz wierności  zasadom profesjonalnego postępowania zapisanym w Kodeksie Etycznym ICF.